Katalog Wiking 2014
Pobierz Katalog

Polityka Prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.wiking-sruby.pl, https://www.wiking.krakow.pl, (Polityka Prywatności).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów – osób fizycznych - i użytkowników Serwisu jest Wiking TP Jarosik spółka jawna z siedzibą w Wieliczce, ul. Reformacka 8b, 32-020 Wieliczka, wiking@wiking.krakow.pl, telefon: +48 12 6813410, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529121, o numerze NIP 6831568166, o numerze REGON 351294372.
 3. Dane osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II Zakres i cel zbieranych danych

 1. Dane osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, przetwarzane są przez Administratora w celu:
  1. przygotowania i przedstawienia oferty handlowej;
  2. zawierania umów
  3. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych

III Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-f rozporządzenia o ochronie danych osobowych podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  1. zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą na ich przetwarzanie
  2. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy
  4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę

IV Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

V Dobrowolność podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w pkt. 6 powyżej.

VI Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

VII Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. Każdy Klient ma prawo:
  1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 12 powyżej należy wysłać e-mail na adres: biuro@wiking.krakow.pl lub pisemną informację na adres siedziby firmy.
 3. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 4. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.
 5. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone | Wiking Elementy złączne, śruby Kraków | Polityka Prywatności